abg.org.ge

  

გიორგი  ცუცქირიძე: "კარგი შანსი გვაქვს დეფიციტურიდან პროფიციტურ მოდელზე გადავიდეთ"

English
საიტის რუკა | კონტაქტი
ტრენინგ კურსები
 
  

   

  TOP.GE

 

ვაკანსიები კომერციულ ბანკებში და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში http://www.bankers.ge!
NEW! საკრედიტო დაწესებულებებში საკრედიტო რისკის შეფასების და მართვის სასერთიფიკატო კურსი
2018 წლის  სასერთიფიკატო პროგრამა სპეციალური შეთავაზებით:
წარმატებული კარიერისა და დასაქმების ხელშესაწყობად!

საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებებში რისკების მართვის და შეფასების სასერთიფიკატო პროგრამა ხორციელდება "საქართველოს ბანკების ასოციაციის" და ”საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის” ერთობლივი თხოვნით და მხარდაჭერით. პროგრამა საპილოტო ხასიათისაა, კურსის ხანგრძლივობა 24 საათი, 4 კვირა, კვირაში 3 დღე, დღეში 2 საათი, ბანკებისა და საკრედიტო ორგანიზაციებისათვის კონკრეტული ორგანიზაციის მოთხოვნებიდან და სწავლების არჩეული თემატიკიდან გამომდინარე ტრეინინგები საკრედიტო ორგანიზაციებისათვის ტარდება შაბათ-კვირას, თბილისში, "საქართველოს ბანკების ასოციაციის" ოფისის აუდიტორიებში, "საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის" წევრი ორგანიზაციებისთვის შესაძლებელია ტრეინინგების ჩატარების ორგანიზება რეგიონებშიც (ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი, თელავი) იგივე თემატიკით და პირობებით, შაბათ-კვირას, დღეში 4-6 საათი, სულ 24 საათი; ინდივიდუალური ფორმატით სწავლებისას დრო განისაზღვრება მსმენელზე მორგებული გრაფიკის მიხედვით 

ტრენინგების მიზანი: 2008 წელს დაწყებულმა გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა და შემდგომ ენეერგომატარებლების ფასების დეფლაციამ, რასაც დაერთო აშშ დოლარის მკვეთრი გამყარება და 2014 წლის ბოლოს ქვეყნის ეკონომიკაზე საგარეო შოკებმა სერიოზული რეზონანსი გამოიწვია, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა რისკების შეფასების და მართვის ახალი მეთოდოლოგიების და მოდელების დანერგვის აუცილებლობა საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებებში.გაფართოვდეს მსესხებელთა შეფასების კრიტერიუმები და მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი საკრედიტო რისკები, რამაც მომავალში სერიოზული დარტყმები შეიძლება მიაყენოს საკრედიტო ბაზარს. მით უმეტეს ჩვენი გამოცდილება აჩვენებს, რომ ის მეთოდები რომლებიც გამოიყენება მსესხებელთა კრედიტუნარიანობის შესაფასებლად არ არის საკმარისი იმ მოსალოდნელი დანაკარგების ასანაზღაურებლად, რაც შეიძლება გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთების და უძრავი ქონების დაგირავნების კონპენსაციით იქნას მიღებული.   კერძოდ კი ნებისმიერ კრედიტ ოფიცერს პირველ რიგში უნდა აინტერესებდეს იმის გაგება თუ რად სჭირდება კომპანიის ვალის აღება და თავად კომპანბიისთვისაც უნდა იყოს ცხადი თუ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს საკრედიტო ლიმიტების დასამტკიცებლად..

ტრეინინგზე ძირითადი აქცენტი გადატანილია ფინანსური რისკების შეფასებაზე და მართვაზე, რასაც კომერციული ბანკების და მისო-ების მიერ რისკების მართვის სტრუქტურაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია აკისრია და მოიცავს: საკრედიტო რისკს, საპროცენტო რიკს, ლიკვიდობის რისკს, სავალუტო რისკს, გარებალანსურ რისკს და მოზიდული კაპიტალის გამოყენების რისკს. ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან პირველი სამი სახის რისკი ითვლება საბანკო მენეჯმენტის ძირითად რისკებად ბანკის აქტივების და პასივების ეფექტურად მართვის თვალსაზრისით, რომელიც აქტივ-პასივების მართვის(ALM) სახელითაც არის ცნობილი. ცალკე გამოსაყოფი სავალუტო რისკი, რომელიც წარმოიშობა მომავალში სავალუტო კურსების მოძრაობის გაურკვევლობით, როდესაც ეროვნული ვალუტის ღირებულების შემცირება უცხოური ვალუტების მიმართ გამოიხატება იმაში, რომ შეიძლება მოხდეს წმინდა საბანკო შემოსავალის ან წმინდა აქტივების ღირებულების შემცირება.

მიგვაჩნია, რომ ამ თვალსაზრისით დიდ მნიშვნელობას იძენს ბაზელი 3-ის პრინციპების დანერგვა საქართველოს კომერციულ ბანკებში. განსხვავებით ბაზელ I და ბაზელი II-ის პრინციპებისაგან, ბაზელი 3 უპირველეს ყოვლისა, მოითხოვს გააძლიეროს ბანკის კაპიტალის მოთხოვნები ბანკის ლიკვიდობის გაზრდით და ლევერიჯის შემცირებით, რასაც ემატება კაპიტალის დამცავი ბუფერის შექმნა კაპიტალის ადექვატურობის მინიმალური მოთხოვნების ზევით, რათა სტრესული სიტუაციებისას შეიქმნას თავისებური „ფინანსური ბალიში“ რისკების დასაზღვევად;

ცალკეა გამოყოფილი გარანტიების ფორმები და მისი როლი დაკრედიტებისას. ყველა კრედიტი იურიდიულად გაფორმებულია, ამის გამო სათანადოდ არდაფარვის შემთხვევაში ბანკის ინტერესები ისეა დაცული, რომ მას შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს და იძულებით ამოიღოს თანხები თავისი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სასამართლო ან სასამართლოსგარეშე საშუალებებით. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა სესხებზე შესაძლო დანაკარგების რეზერვების (PLL) შექმნის და სესხებზე და ლიზინგზე დასაშვები დანაკარგების რეზერვების(ALLL) ან იგივე სარეზერვო ანგარიშის(LRR)ფორმირების წესს. ეს მიდგომა საბანკო პრაქტიკაში საკრედიტო რისკების დასაზღვევად და საბანკო კაპიტალზე სესხების დანაკარგებიდან უარყოფითი ეფექტის შესამცირებლად და თავისებური ფინანსური ბალიშის სახით გამოიყენება;

ტრეინინგის თემატიკა მოიცავს რისკის ქვეშ მყოფი ღირებულების (`VAR~) და მის მინსვნელობას დაკრედიტების პროცესში, რადგან მისი შეფასება ნიშნავს იმ ყველაზე დიდ დანაკარგს, რომელიც შეიძლება ნახოს პორტფელის მფლობელმა, რომელსაც აქვს პოზიციები ფინანსურ ინსტრუმენტებში დროის მოცემულ მონაკვეთში და გარკვეულ ალბათობაზე დაყრდნობით. ეს მეთოდი ეფუძნება პორტფელის ღირებულებების ალბათობით გადანაწილებას მოცემული პერიოდისთვის და ითვალისწინებს პორტფელის დივერსიფიკაციას, რათა მაქსიმალური პოტენციური დანაკარგი იქნას გაანგარიშებული.

რისკების შეფასების მოდელებიდან აღსანიშნავია, სპრედის და შემოსავლების მოდელი. ნებისმიერი ბანკის ფუნქციონირების მთავარი მდგენელი ეს არის წმინდა საპროცენტო მარჟა (NIM) ანუ წმინდა საპროცენტო შემოსავლის შეფარდება აქტივების საშუალო მაჩვენებელთან. შესაბამისად სწორედ საპროცენტო სპრედია ის მაჩვენებელი, რომელმაც უნდა დაფაროს ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვზე (PLL), გადასახადები თუ საპროცენტო ხარჯები მოზიდულ სახსრებზე.

ტრეინინგზე მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა აქტივ-პასივების მართვის სტრატეგიებს და რისკის პროფილის (ვადების აცდენის რისკი) და დიურაციის მნსვნელობას დაკრედიტებისას. ბანკის აქტივ-პასივების მართვისას საპროცენტო გეპთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვადიანობის გეპ-ის მართვა, რაც განსაზღვრავს დაფარვის ვადების სხვაობას.

ტრეინინგზე ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის და ეკონომიკური კაპიტალის მნიშვნელობას და განსაზღვრას. თანამედროვე საბანკო პრაქტიკაში ბაზელი 2-ის მიხედვით საზედამხედველო კაპიტალის განსაზღვრა და დადგენილი საავალდებულო მოთხოვნები აუცილებელია და შემუშავდა იმ მიზნით, რომ ბანკის გაკოტრების შემთხვევაში კაპიტალის დონე იყოს საკმარისი, რათა ერთი ბანკის პრობლემა არ გადავიდეს სისტემურ კრიზისში.

ტრეინინგზე ასევე ყურადღება არის გამახვილებული LGD მოდელზე, რომელიც არის დეფოლტისას დანაკარგების მაჩვენებელი და რისკის მოდელების საერთო პარამეტრი. იგი ასევე გამოიყენება ეკონომიკური კაპიტალის გაანგარიშებისას მოსალოდნელი დაკარგვის დროს; ცნობილია, რომ იგი არის კონცეფცია, რომელიც დაკავშირებულია საზედამხედველო კაპიტალთან. ეკონომიკური კაპიტალი წარმოადგენს იმ მინიმალურ დონეს რომელიც სავალდებულოა შედარებით მსხვილი დანაკარგების კონპენსირებისათვის, გრძელვადიან პერიოდში საქმიანობის გასაგრძელებლად. იგი განსაზღვრავს მოსალოდნელ ასევე გაუთვალისწინებელ დანაკარგებს, რომელიც უნდა დაიფაროის ბანკის კაპიტალით.

რისკების შეფასების თვალსაზრისით ასევე გამოსაყოფია რისკის მიხედვით შეწონილი კაპიტალის რენტაბელობის მოდელი, და მისი მნიშვნელობა დაკრედიტების პროცესში, რადგან კრედიტის გაცემისას საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები საკრდეიტო რესურსებზე განაკვეთების დადგენას ახდენენ კრედიტის რისკის კომპენსირების მიხედვით.

ტრენინგი სპეციალურად შემუშავდა კომერციული ბანკების, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რისკების მართვის და საკრედიტო განყოფილების, ფილიალის და სხვა სპეციალისტებისათვის რომლებიც ჩართული არიან საკრედიტო ოპერაციებში მცირე და საშუალო და მსხვილი ბიზნესის დაკრედიტების მიმართულებით, სტუდენტებისათვის და ნებისმიერი მსურველისათვის ვისაც აქვს შესაბამისი უნარები პროგრამის გასავლელად; , მათ შორის სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური ფორმატით.

 • სერთიფიცირების ფორმა: მსმენელებზე გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი

ტრენინგის წამყვანები:

გიორგი ცუცქირიძე:- 1997 წლიდან დღემდე არის საქართველოს ბანკების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. იგი უძღვება ლექციების კურსს საბანკო მენეჯმენტში, გროგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, წლების მანძილზე კითხულობდა ლექციების ციკლს საბანკო საქმეში და საფინანსო მენეჯმენტში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, საფინანსო და საბანკო სფეროებში მოღვაწეობის მდიდარი გამოცდილება გააჩნია. მისი სტატიები და საექსპერტო კომენტარები პერიოდულად გადის ქართულ და უცხოურ ბეჭდვით და ელექტრონულ მედია საშუალებებში.

2000-2001 წლებში იყო Overcast Strategic Consulting, Ltd (OSC)/ USAID (Tbilisi ), და "SIBLEY International"/USAID (Tbilisi) პროექტების წამყვანი ტრეინერი

1999-2002 წლებში იყო საქართველოს კომერციულ ბანკებში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IAS) დანერგვის კომიტეტის წევრი;

2000-2003 წლებში უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ბანკირთა გადამზადების პროგრამებს საბერძნეთის ცენტრალური ბანკის ტრენინგ ცენტრისა და გერმანიის შემნახველი ბანკების ასოციაციის ”შპარკასე აკადემიის” (Savings Banks Foundation for International Cooperation – Sparkassen Akademie (Potsdam) ტექნიკური დახმარების საგრანტო პროგრამების ფარგლებში

ალექსანდრე აბლოთია:

პროექტების მართვის მენეჯერი, ვი თი ბი ბანკი საქართველო 2015 - დღემდე

რისკების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, სს კაპიტალ ბანკი 2014 -2015

საკრედიტო ადმინისტრირების დეპარტამენტის უფროსი, სს კორ სტანდარტბანკი(ტერა ბანკი) 2011 - 2014

საბანკო სწავლების ცენტრი , წამყვანი ტრეინერი-კოორდინატორი 2007 -2013

საკრედიტო დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - სს ჰალიკ ბანკი საქართველო 2008 - 2010

ტრენინგს ასევე უძღვებიან წამყვანი სპეციალისტები საბანკო და საგადასახადო კუთხით;  

კურსის ღირებულება : ერთ მსმენელზე 400 ლარი(ინდივიდუალური სწავლებისას - 500 ლარი), ხოლო მიკროსაფინანსო ასოციაციის წევრი ორგანიზაციებისათვის გათვალისწინებულია 20 %-იანი ფასდაკლება( სწავლების საფასური მოიცავს: სწავლების საფასურს, სასწავლო მასალებს და სერტიფიკატს);

მიმდინარეობს ჯგუფების ფორმირება:

რეგისტრაციისათვის : თქვენი CV უნდა გამოაგზავნოთ ელ ფოსტით შემდეგ მისამართზე: abg_press@yahoo.com ან დაგვიკავშირდეთ ტელეფონებზე:  293-43-76 ან 5 99 10 32 44

  ტრენინგის განრიგი და გეგმა:

  1. ბიზნეს დაკრედიტება, დაფინანსების ფორმები და რისკები

 • საკრედიტო რისკზე ზემოქმედების მიკრო და მაკრო ფაქტორები
 • საბაზრო რისკი:
 • საფინანსო რისკი(ბალანსთან დაკავშირებული რისკი; საპროცენტო რისკი; საოპერაციო რისკი,
 • აქტივ-პასივების მართვის სტრატეგიები;
 • წმინდა საბრუნავი კაპიტალი და ლიკვიდობის რისკი;
 • სესხების კლასიფიკაცია და სესხებზე შესაძლო დანაკარგების რეზერვების შექმნა;
 • კორპორატიული კლიენტურის ფინანსური მომსახურება და დაკრედიტების ალტერნატივები;
 • 2. საკრედიტო რისკი დაკრედიტების პროცესში;

 •  სისტემური და არასისტემური რისკები;
 • ლიკვიდობის რისკი;
 • რისკის და სარგებლის განსაზღვრა;
 • წმინდა საპროცენტო მარჟა და ROE დეკომპოზიცია
 • 3. საკრედიტო პორთფელის მახასიათებლები;

 • საკრედიტო პორთფელის მახასიათებლები და პრობლემური სესხები;
 • კრედიტების რეიტინგული სისტემები;
 • საკრედიტო რეიტინგები და VAR-ის კონცეფცია;
 • საკრედიტო რეიტინგების მიგრაციის მატრიცა
 • 4. პროექტის შეფასება და შერჩევა: ალტერნატივები

 • რისკის და მენეჯმენტის ალტერნატივა კაპიტალდაბანდების ბიუჯეტირებისას
 •  წმინდა ახლანდელი ღირებულება,უკუგების შიდა განაკვეთი და ინტერპოლაცია
 • პროექტის შეფასებისას რეიტინგის პრობლემები და განსხვავება ფულად ნაკადებში;
 • ქეისი
 • 5.ოპერაციული და ფინანსური ლევერიჯი კომპანიის შეფასებისას;

 • კონტრიბუციის მარჟა და წაუგებლობის ანალიზი;
 • ოპერაციული ლევერიჯი(DOL) და ბიზნეს რისკი;
 • ფინანსური ლევერიჯი წაუგებლობის წერტილის EBIT-EPS განსაზღვრა;
 • ქეისის გარჩევა;
 • 6. საკრედიტო, სავალუტო და საპროცენტო რისკები

 • სავალუტო რისკები და ღია სავალუტო პოზიცია;
 • საპროცენტო რისკი და გეპ-ის გაზომვა;
 • რისკის პროფილი- ვადების აცდენის რისკი და დიურაციიის მეთოდი;
 • საკრედიტო სკორინგის თანამედროვე მოდელები-ალტმანის და ჩესერის მოდელი;
 • საპროცენტო რისკი, მიკროჰეჯირება და საპროცენტო დერივატები
 • 7. რისკის და მენეჯმენტის ალტერნატივა კაპიტალდაბანდების ბიუჯეტირებისას

 • პროექტის რისკის პრობლემა;
 • პროექტის რისკი და სტანდარტული გადახრა ;
 • პროექტის მთლიანი რისკის კონტრიბუცია(რისკის მოლოდინი და გაზომვა, კორელაცია პროექტებს შორიის);
 • მენეჯერული ალტერნატივები(გაფართოების, შეკვეცის და მიტოვების ალტერნატივა);
 • ქეისის გარჩევა;
 • 8. ფულადი ციკლი - მსესხებლის გადახდისუნარიანობის მნიშვნელოვანი ფაქტორი

 •  ფუნდამენტალური და ბრუნვადობის მაჩვენებლები და მათი კავშირი ფულად ნაკადებთან;
 •  ფულადი ნაკაცდების გაზომვის მოდელები;
 •  ფულადი ნაკადების პროგნოზირება და საორიენტაციო ფინანსური უწყისები (პრო ფორმა);
 •  სავარჯიშოების განხილვა ექსელის ფორმატში მოდელირებით.
 • 9. რისკის შეფასების მოდელები

 •  სპრედის და შემოსავლების მოდელი
 •   RAROC რისკის მიხედვით შეწონილი კაპიტალის რენტაბელობის მოდელი
 •  რისკის და სარგებლის განსაზღვრა.
 • ბაზელი 3, საზედამხედველო კაპიტალი და ეკონომიკური კაპიტალის განსაზღვრა
 • LGD -დანაკარგები მსესხებლის დეფოლტისას
 • სავარჯიშოების განხილვა;
  • 10. სესხების მონიტორინგი

  • რეაქტიული და აქტიური მონიტორინგი
  •  მსესხებლის პორთფელის ანალიზი
  •  საკრედიტო პრობლემების წინასწარ განსაზღვრა და მისი აღმოფხვრის ხელშეწყობა ;
  • 11. საგადასახადო რისკების მართვა

  • საგადასახადო რისკები მცირე და საშუალო კომპანიებში;
  • შემოსავლების და ხარჯების აღიარება;
  • საბალანსო და საოპერაციო რისკები;
  • საგადასახადო რეგულაციები.
  • დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე: 5 99 10 32 44 ან 93 43 76

  19.07.2016 19:40

  უკან დაბრუნება | ამობეჭდვა
  აგრეთვე წაიკითხეთ
  NEW! საბანკო მენეჯმენტის კურსი
  23.09.2017 14:58
  NEW! საკრედიტო დაწესებულებებში საკრედიტო რისკის შეფასების და მართვის სასერთიფიკატო კურსი
  19.07.2016 19:40
  NEW! საბანკო და არასაბანკო საკრედიტო დაწესებულებების მენეჯმენტის სასერთიფიკატო კურსი
  19.07.2016 19:40
  NEW! ბანკირთა მომზადების საზაფხულო სასერთიფიკატო კურსი, პროფესიული სტაჟირებით
  20.06.2016 19:19
  NEW! ბანკის უნივერსალური მოლარე-ოპერატორის კურსი
  17.06.2016 12:47
  NEW! კომპანიის კრედიტუნარიანობის შეფასების სასერთიფიკატო კურსი
  16.06.2016 19:40
  NEW! სასესხებო ოპერაციები, პრობლემური სესხების მართვა და და ლიკვიდაცია
  15.06.2016 19:40
  NEW! საცალო დაკრედიტების ოფიცრის სასერთიფიკატო კურსი
  14.06.2016 15:45
  NEW! "პრობლემური სესხების დამუშავების თანამედროვე მეთოდები" სასერთიფიკატო კურსი;
  14.06.2016 13:52
  NEW! ეროვნული და უცხოური ვალუტის დამცავი ნიშნების სწავლება
  13.06.2016 16:48
  User
  Password
     
   
   

   

  ეკონომიკა
   

  ბანკირის სვეტი:
      

   
  \
    
   
  თბილისის ბანკთაშორისი სავალუტო ბირჟა სოფელ ავნევს კომპიუტერული ცენტრის გახსნაში დაეხმარა
  24.04.2007 18:41

  თბილისის ბანკთაშორისმა სავალუტო ბირჟამ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში, ყორნისის რაიონის სოფელ ავნევს საჩუქრად ავტომანქანა და მეორადი კომპიუტერული ტექნიკა გადასცა.

  ლონდონის ბირჟაზე “საქართველოს ბანკის” აქციათა ფასი 4,01%-ით შემცირდა
  19.04.2007 16:36

  ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, 18 აპრილს გამართულ ”საქართველოს ბანკის” აქციებით ვაჭრობაზე, აქციათა ფასი 4,01%-ით შემცირდა და 31,08 აშშ დოლარზე დაეცა.

  ლონდონის ბირჟაზე `საქართველოს ბანკის~ აქციათა ფასი 2,16%-ით გაიზარდა
  17.04.2007 15:47

  ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გამართულ `საქართველოს ბანკის~ აქციებით ვაჭრობაზე, აქციათა ფასი 2,16%-ით გაიზარდა და 30,80 აშშ დოლარზე დაფიქსირდა.

  ”საქართველოს ბანკი'' ავტომობილის შეძენის მსურველთათვის ახალ აქციას იწყებს
  11.04.2007 18:04

  ”საქართველოს ბანკის'' საგანგებო აქცია თბილისში არსებული სავაჭრო ცენტრ “ჯი თი სი"-ში 12 აპრილიდან 12 ივნისამდე გაიმართება.

  სახალხო ბანკმა და საჯარო რეესტრის სააგენტომ ერთობლივი პროდუქტი შექმნეს
  11.04.2007 14:21

  სახალხო ბანკი და საჯარი რეესტრის სააგენტო მომხმარებელს ახალ მომსახურებას სთავაზობენ, რომლის ფარგლებშიც თბილისის მოსახლეობას საშუალება ეძლევა მიიღოს სახალხო ბანკის ფილიალებში ისეთი მომსახურება, როგორიც არის: საკუთარი ქონების რეგისტრაცია...

  `ბანკ ტურან-ალემის~ ტელე-პრესკონფერენციაში ქართული მხარეც მიიღებს მონაწილეობას
  06.04.2007 12:32

  ყაზახური `ბანკი ტურან-ალემის~ (ბტა) პრესკონფერენცია ფინანსური ჯგუფის სამომავლო გეგმებზე სამშაბათს ტელე-ხიდის სახით გაიმართება. დსთ-ის რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად ტელეხიდში ქართული მხარეც ჩაერთვება.

  სს "საქართველოს ბანკი” მომხმარებელს ახალ პროდუქტს - "შეცვალე შენი სახლი ახლით" შესთავაზებს
  19.03.2007 13:39

  იპოთეკური სესხის ახლებური პროგრამა, რომელიც ქართულ საბანკო სივრცეში პირველად  დაინერგა, განკუთვნილია იმ მომხმარებელისთვის, რომელსაც  საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად იპოთეკური სესხის აღებისთვის შემოსავალი არ ყოფნის.

  პირველად საქართველოში “სახალხო ბანკი” მოსწავლის პლასტიკური ბარათით მომსახურების პროგრამას იწყებს
  14.03.2007 18:16
  2007 წლის 14 მარტს, 51-ე საჯარო სკოლაში “სახალხო ბანკმა” ახალი პროექტის პრეზენტაცია გამართა.
  პროკრედიტ ბანკი ხსნის ახალ ფილიალს აჭარის რეგიონში
  05.03.2007 18:16
  პროკრედიტ ბანკი კვლავაც განაგრძობს თავის დინამიურ განვითარებას. 2007 წლის 5 მარტს ოფიციალურად იხსნება ბანკის კიდევ ერთი ახალი ფილიალი ქალაქ ბათუმში.
  Fitch-მა ვითიბი ბანკ ჯორჯიას მიანიჭა რეიტინგი („ედრ“) „B“, პროგნოზი - „სტაბილური“
  14.02.2007 16:59
  Fitch Ratings – ლონდონი/მოსკოვი – 2007 წლის 14 თებერვალი. დღეს Fitch-მა “ვითიბი ბანკ ჯორჯიას” მიანიჭა რეიტინგი („ედრ“) „B”, პროგნოზი – სტაბილური, მოკლევადიანი რეიტინგი „B”, ინდივიდუალური რეიტინგი „D/E“, მხარდაჭერის რეიტინგი “4“ ედრ.
  <<< <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> >>>