abg.org.ge

  

 უკრაინის საბანკო საზოგადოების განცხადება, Ukrainian bankers appeal
for support 
to foreign colleagues

English
საიტის რუკა | კონტაქტი
ტრენინგ კურსები
 
  

 

 


  


  TOP.GE

 

დღეისათვის მიმდინარე ვაკანსიები გამოცხადებულია  კომერციულ ბანკებში და საკრედიტო ორგანიზაციებში, დეტალურად იხილეთ იხილეთ ვაკანსიების დირექტორიაში
NEW! ბანკირთა მომზადების საზაფხულო პროგრამა
2014 წლის   ბანკირთა მომზადების საზაფხულო სასერთიფიკატო პროგრამა :
წარმატებული კარიერისა და დასაქმების ხელშესაწყობად!

2014 წლის ბანკირთა მომზადების 5 კვირიანი საზაფხულო პროგრამა თეორიული და პრაქტიკული მოდულების სინთეზს წარმოადგენს, რაც სავალდებულოა ბანკებში მუშაობის დასაწყებად და სწრაფი ადაპტაციისათვის.

განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, როდესაც თანამშრომელთა ნაწილი გადის შვებულებაში, ბანკებში მიმდინარეობს ახალი ვაკანსიების გამოცხადება პრაქტიკულად ყველა პოზიციაზე მოლარე ოპერატორებიდან საკრედიტო ოფიცრების ჩათვლით და ახალი თანამშრომლების ყველაზე დიდი აყვანებიც ამ პერიოდში ხდება. თუ თქვენ ამჯობინებთ ზაფხულის ამ პერიოდში კარიერის მოწყობას, გთავაზობთ ტრენინგის გავლას ჩვენთან.

ბანკირთა მომზადების საზაფხულო 5 კვირიანი პროგრამა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების სინთეზია, და შემოთავაზებულია იმ ძირითადი მოდულების სახით, რაც საბანკო და სხვა საკრედიტო ინსტიტუტებში(მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საკრედიტო კავშირები) კადრების შერჩევისას პრიორიტეტულ მიმართულებებს წარმოადგენს, სავალდებულოა ბანკებში მუშაობის დასაწყებად და შემდგომში სწრაფი ადაპტაციისა და კარიერული წინსვლისათვის.

პროგრამის უნიკალურობა: პროგრამის მიმზიდველობას მისი თემატური მრავალფეროვნება და ყოველდღიური სწავლების ფორმა განაპირობებს. ტრენინგი თეორიული და პრაქტიკული მოდულების სწავლებით მიმდინარეობს.

პროგრამა ინტენსიური(კვირაში 5 დღე) სწავლებით 5 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს( საბანკო საქმის ინტენსიური სწავლების კურსი - 3 კვირა + პროფესიული სტაჟირება - 2 კვირა). ტრენინგის აღნიშნული ფორმა საშუალებას მოგცემთ სწავლების ინტენსივობის გაზრდით შეამციროთ სწავლების დრო (განსხვავებით კვირაში 3 დღიანი სწავლებისაგან, რომელიც მარტო თეორიული ნაწილის სწავლების დროს ზრდის 6 -7 კვირამდე) და ამავდროულად შეეჩვევიოთ საბანკო დაწესებულებებში მუშაობის სავალდებულო ყოველდღიურ რუტინულ პირობებს;

პროფესიული სტაჟირება საშუალებას მოგცემთ, გაეცნოთ საბანკო დაწესებულებებში მუშაობის ყოველდღიურ რუტინულ პირობებს, რაც თავსებადია ვაკანსიებისას ბანკში მუშაობის ან სტაჟირების გამოცდილების სავალდებულო დონის მოთხოვნებთან.

კერძოდ, სტაჟირების პროცესში თქვენ შეძლებთ აითვისოთ ნებისმიერი სახის საბანკო ოპერაცია როგორც ანგარიშებიდან, ასევე ანგარიშების გარეშე - ფულის ჩარიცხვა, გადარიცხვა, ვალუტის კონვერტაცია, მიმდინარე, საბარათე, სადეპოზიტო და საკრედიტო ანგარიშების გახსნა, დახურვა, გადარიცხვების წარმოება, მართვა და სხვა. საბანკო საოპერაციო პროგრამების(ბანკი 2000 alta) ბაზაზე, რომელსაც მოქმედი ბანკების უმრავლესობა იყენებს და ბანკში აყვანისას მისი ცოდნა თეორიულ ნაწილთან ერთად ჩაითვლება უპირატესად.

პროგრამა სპეციალურად ისეა შედგენილი, რომ მისი თემატიკა თანაბრად თავსებადია როგორც ეკონომიკური, ასევე არაეკონომიკური უმაღლესი განათლების მქონე პირებისათვის, სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისთვის, ბანკებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, საკრედიტო კავშირებში დასაქმების მოზნით.

გამომდინარე იქიდან, რომ ანალოგიური პროგრამა გასულ წელსაც დიდი წარმატებით მიმდინარეობდა, მზრდი ინტერესის გამო, წელსაც იგივე პრინციპით და გაძლიერებული სწავლების თემატიკით არის შემოთავაზებული. გასული წლისაგან განსხვავებით, პროგრამა სალარო და საოპერაციო მენეჯმენტის გაძლიერებული სწავლებით მიმდინარეობს, და ხორციელდება საქართველოს ბანკების ასოციაციის მხარდაჭერით, საბანკო სწავლების ცენტრის ბაზაზე :

პროგრამის თეორიული ნაწილი

პროგრამის თეორიული ნაწილის სწავლება 3 კვირის განმავლობაში, საბანკო საქმის საფუძვლების მრავალმოდულიანი ფორმატით მიმდინარეობს, და მოიცავს საბანკო საქმის საფუძვლების სწავლებას ხუთივე ძირითადი მიმართულების მიხედვით:

1. საბანკო საქმის სპეციფიკის სწავლებას- საბანკო საქმის ისტორია, საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებების ლიცენზირებისა და რეგულირების მოთხოვნები, ეკონომიკის ზოგადი საფუძვლები, ფინანსური ანგარისგება, აქტიური და პასიური ოპერაციები;

2.სალარო მენეჯმენტის საფუძვლების შესწავლა, რაც ითვალისწინებს - სალაროს კვანძის მოწყობას; ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანის, ანგარიშიდან ნაღდი ფულის გატანის, სწრაფი ფულადი გზავნილების, ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის, აგრეთვე ფულის ნაკადების მოძრაობის, ანგარიშების მართვის, სასესხებო პორთფელთან და საოპერაციო ხარჯებთან დაკავშირებული ფულადი ოპერაციების წარმოებას, ფულის დამცავი ნიშნების სწავლება ეროვნული და იცხოური ვალუტების(ლარი, აშშ დოლარი, ევრო) მიხედვით, ფულის ვარგისიანობის, ბანკნოტების შემოწმების, ინკასაცია.

3. საოპერაციო მეენჯმენტის სწავლება, რაც საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ თუ როგორ ხორციელდება ბანკებში: უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები; საბანკო ანგარიშების სახეები და მათი გახსნის პირობები; ანგარიშზე ჩარიცხული და ანგარიშიდან ჩამოწერილი თანხების გატარებები; კომუნალური და სხვა გადარიცხვები, აგრეთვე კლიენტებთან სწორი საკომუნიკაციო პოლიტიკის წარმართვა.

4. საკრედიტო მენეჯმენტის პრინციპების შესწავლა - სამომხმარებლო, იპოთეკური და ბიზნეს სესხების არსი და მახასიათებლები,, კრედიტის გაცემის კრიტერიუმები და პროცედურები, სესხის ხელშეკრულებები, სესხის ადმინისტრირება, სესხებზე პროცენტის დარიცხვის პრინციპები. დაკრედიტების ეტაპები, საკრედიტო რეიტინგების სისტემები, მსესხებლის უზრუნველყოფის შეფასება, კრედიტის გაცემა და მართვა, საკრედიტო პრობლემების წინასწარ განსაზღვრა, პრობლემური სესხების მართვა და მათი რესტრუქტურიზაცია;

5. საბანკო მარკეტინგის და გაყიდვების სტრატეგიების სწავლება - პროდუქტიული სტრატეგია; ფასწარმოქმნის სტრატეგია; საბანკო პროდუქტების შექმნა, პოზიციონირება, გავრცელების სტრატეგია და მომხმარებლის სტიმულირების სტრატეგია,

საბანკო ოპერაციების პრაქტიკული სწავლების პროგრამა - "ჩვენ ბანკში ვმუშაობთ":

საბანკო საქმის ინტენსიური სწავლების თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ, პროგრამის პრაქტიკულ ნაწილს მსმენელები გაივლიან საქართველოს ბანკების ასოციაციაში, 2 კვირის განმავლობაში.

პროფესიული სტაჟირების აღნიშნული ფორმა, რომელიც სერთიფიცირებულ ხასიათს ატარებს, თავისი ფორმატით გაცილებით ეფექტურია ბანკში სტაჟირებისაგან, რადგან საბანკო ოპერაციების დეტალური სწავლებით მიმდინარეობს, მაშინ როდესაც სტაჟირების პრაქტიკა ბანკებში შეზღუდულ ხასიათს ატარებს და საოპერაციო ნაწილის ზოგად გაცნობას მოიცავს(ორკვირიანი სტაჟირების პრატიკა ძირითადად ”პრივატ ბანკშია” დანერგილი). გარდა ამისა, ბანკების დიდი ნაწილი არა სტაჟირებას, არამედ ღია ვაკანსიების პრინციპს ანიჭებს უპირატესობას, რადგან სტაჟირების თემატიკა კონკრეტული ბანკის სპეციფიკიდან გამომდინარეობს და შესაბამისად, განსხვავდება რა სხვა ბანკების მიერ კადრების შერჩევის კრიტერიუმებთან, ნაკლებ პრიორიტეტულია დასაქმების თვალსაზრისით.

პროფესიული სტაჟირების ეს მეთოდი სპეციალურად შემუშავდა ბანკებში დასაქმების მსურველთათვის საქართველოს ბანკების ასოციაციის მხარდაჭერით, ბანკებში დასაქმების მსურველთა არჩევანის გაზრდისა და საბანკო დაწესებულებებისათვის კვალიფიციური კადრების მიწოდების მიზნით და სამართლიანად ითვლება ყველაზე წარმატებულ საბანკო სწავლების მეთოდად, პროგრამის დაწყებიდან ერთი წლის მანძილზე 187 ჩვენი მსმენელი დღეს საბანკო დაწესებულებებში და სხვა საკრედიტო ინსტიტუტებშია დასაქმებული.

პროგრამის ხელმძღვანელი: საბანკო საქმის ინტენსიური სწავლების პროგრამა, მიმდინარეობს საქართველოს ბანკების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი ცუცქირიძის მასტერკლასების სახით, თეორიული და პრაქტიკული მოდულების სწავლებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი საბანკო ოპერაციების წარმოების შესაბამისი ინსტრუქციების ბაზაზე.

გიორგი ცუცქირიძე 1997 წლიდან დღემდე არის საქართველოს ბანკების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. იგი წლების მანძილზე კითხულობდა ლექციების ციკლს საბანკო საქმეში და საფინანსო მენეჯმენტში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, საფინანსო და საბანკო სფეროებში მოღვაწეობის მდიდარი გამოცდილება გააჩნია. მისი სტატიები და საექსპერტო კომენტარები პერიოდულად გადის ქართულ და უცხოურ ბეჭდვით და ელექტრონულ მედია საშუალებებში. არის საბანკო მომსახურების ბაზრის რამდენიმე კვლევის ავტორი, 1999-2002 წლებში იყო საქართველოს კომერციულ ბანკებში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IAS) დანერგვის კომიტეტის წევრი;

ტრენინგს ასევე უძღვებიან წამყვანი ბანკირები;

პროგრამის პრაქტიკული ნაწილი მიმდინარეობს პრინციპით - ჩვენ ბანკში ვმუშაობთ! რაც ითვალისწინებს დღეს მოქმედ კომერციულ ბანკებში აპრობირებული საბანკო ოპერაციების და მუშაობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების სწავლებას, პროგრამა მთლიანად აგებულია საბანკო დაწესებულებებში კადრების შერჩევის არსებული მოთხოვნების და სპეციფიკის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) სტაჟირების ფარგლებში, მსმენელები შეისწავლიან პრაქტიკულ საბანკო ოპერაციებს საბანკო საოპერაციო პროგრამების (Aლტა შოფტწარე) ბაზაზე, რომელსაც მოქმედი ბანკების უმრავლესობა იყენებს და რაც საშუალებას მოგცემთ საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებებში განახორციელოთ ნებისმიერი სახის საბანკო ოპერაცია: ფულის ჩარიცხვა, გადარიცხვა, ვალუტის კონვერტაცია, მიმდინარე, საბარათე, სადეპოზიტო და საკრედიტო ანგარიშების გახსნა, დახურვა, მართვა და სხვა.

ბ) მსმენელები შეისწავლიან ფინანსური მათემატიკის საფუძვლებს და ანგარიშგების პრინციპებს, მარტივი და რთული პროცენტის დაანგარიშების პრინციპებს და ანუიტეტის გამოთვლას;

გ) მსმენელები შეისწავლიან კომერციულ ბანკებში სავალდებულო კომუნიკაბელობის, ანალიტიკური აზროვნების, ლიდერობის, ინიციატივების წარმოჩენის, გადაწყვეტილების მიღების, გუნდური მუშაობის და კონტროლის პრინციპებს;

დ) მსმენელები საკუთარი ინიციატივების წარმოჩენის მიზნით, განახორციელებენ საბანკო პროდუქტების და კეისების პრეზენტაციებს

ე) მათემატიკურ და უნარების ტესტებთან ერთად, პროგრამაში სპეციალურად ცალკეა დამატებულ ფსიქოლოგიური სტრესს ტესტები, რადგან ფსიქოლოგიური სტრესებისადმი მდგრადობა ითვლება საბანკო კადრების შერჩევის ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობად.

რატომ ჩვენთან:
 1. წმინდა საბანკო პროფილით სწავლების მრავალწლიანი გამოცდილება;
 2. სწავლების ინტენსიური(ყოველდღიური ) ფორმა;.
 3. ერთი ტრენინგის ღირებულების ფარგლებში საბანკო საქმის თეორიული და პრაქტიკული სწავლება;
 4. კურსდამთავრებულები საბანკო საქმის ორენოვან სერთიფიკატსთან ერთად, დამატებით აიღებენ საქართველოს ბანკების ასოციაციაში სტაჟირების გავლის სერთიფიკატს;
 5. აიღებენ სარეკომენდაციო წერილებს საბანკო ასოციაციის წევრ კომერციულ ბანკებში და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში წარსადგენად;
 6. სწავლება მიმდინარეობს ბანკების ასოციაციის დირექტორის მასტერკლასების სახით, სერთიფიცირებული პროგრამის საბანკო საქმის საფუძვლების საერთაშორისო ლიტერატურის ბაზაზე,
 7. პროგრამა მთლიანად შედეგზეა ორიენტირებული და აგებულია საბანკო დაწესებულებებში საბანკო კადრების შერჩევის არსებული მოთხოვნების და სპეციფიკის შესაბამისად.
 8. სტაჟირებას გაივლიან კომერციული ბანკების მთავარ გაერთიანებაში - საქართველოს ბანკების ასოციაციაში;
 9. საბანკო ოპერაციების პრაქტიკული სწავლება( ბანკის საოპერაციო დღე ALTA Software-ს პროგრამულ ბაზაზე),
 10. მსმენელებს ვთავაზობთ თანამედროვე მეთოდოლოგიურ ლიტერატურას და უახლესი ტექნიკით აღჭურვილ აუდიტორიებს;
 11. მისაღები და მოქნილი ფასები- სწავლის საფასურის დაფარვა შესაძლებელია როგორც ერთიანად, ასევე ნაწილ-ნაწილ;

სწავლა დილის და საღამოს ჯგუფებისათვის პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს. თქვენ შეგიძლიათ დაესწროთ როგორც დილის, ასევე საღამოს ტრენინგს.

მიმდინარეობს ჯგუფების ფორმირება

რეგისტრაციის გასავლელად CV უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგი ელ-ფოსტით: abg_press@yahoo.com, ან უნდა დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ტელეფონებზე:  599 10 32 44 ; ან 2 93 43 76 

თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა ერთი ტრეინინგის  ფარგლებში:

 1. აიღოთ საბანკო საქმის ინტენსიური სწავლების და სტაჟირების გავლის ორენოვანი სერთიფიკატები;
 2. აიღოთ სარეკომენდაციო წერილი საბანკო, საკრედიტო და საფინანსო ორგანიზაციებში წარსადგენად.

საბანკო სწავლების კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა აიმაღლოთ კვალიფიკაცია ან დასაქმდეთ საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებებში შემდეგ პოზიციებზე:     

 • მოლარე;
 • ოპერატორი;
 • მოლარე-ოპერატორი;
 • ანგარიშების მართვის მენეჯერი;
 • გაყიდვების მენეჯერი;
 • განვადების ოფიცერი;
 • საკრედიტო ექსპერტი;
 • იურისტი;
 • კლიენტთა მომსახურების ოფიცერი;
 • საინფორმაციო ოფიცერი.  

 • 1. საბანკო საქმის საფუძვლები(საბაზისო ნაწილი)
   
  1.1. თეორიული ნაწილი:
 • საბანკო საქმის ისტორია,  საბანკო გარიგებებში პროფესიული ეთიკის განვითარების მიზეზები და სამართლებრივი საკითხები;
 • ეკონომიკაზე ძირითადი წარმოდგენის ჩამოყალიბება (როგორც მიკრო, ასევე მაკრო დონეზე)
 • საქართველოს საბანკო სისტემა და მოქმედი საბანკო კანონმდებლობა;
 • ·ცენტრალური ბანკების ფუნქციები და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის მიმართულებები;
 • საბანკო საქმიანობის ლიცენზირების პირობები და სტრუქტურა;
 • საბანკო მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები;
 • ბანკის საკომუნიკაციო პოლიტიკა და რეკლამა;
 • მომხმარებლის ქცევა და კლიენტების ერთგულების პირობები საბანკო საქმეში
 • ლიდერობა, ლიდერის ქცევის განმსაზღვრელი ფაქტორები;
 • მომუშავე  ჯგუფების კატეგორიები და ტიპები ;
 •  კონკურენცია და კონფლიქტები, კომუნიკაციის პრობლემა გუნდში;
 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია;
 • კონტროლი;
 • საბანკო პროდუქტების და მომსახურების დისტრიბუციის ქსელი
 • სტიმულირებისა და კომუნიკაციის მიქსი ბანკებში
 • ბანკის საფასო სტრატეგიის განსაზღვრა;
 • საბანკო პროდუქტების გაყიდვა და მომსახურება; 
 • საცალო საბანკო საქმიანობის განმასხვავებელი თვისებები ;
 • ნაღდ ფულთან და ფასეულობებთან დაკავშირებული ოპერაციები;
 • შიდასაბანკო, ბანკთაშორისი ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების სისტემები;
 • უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები და დოკუმენტური ოპერაციები ბანკებში;
 • საბანკო ანგარიშების სახეები და მათი გახსნის თავისებურებანი;
 • საბანკო დეპოზიტები,
 • საკრედიტო პოლიტიკა, კრედიტების გაცემის ორგანიზება;
 • სესხების კლასიფიკაცია და სესხებზე შესაძლო დანაკარგების რეზერვების შექმნა;
 • საკრედიტო ბარათები; სამომხმარებლო საქონლის განვადება; ავტო და იპოთეკური განვადება;
 • საკრედიტო ხელშეკრულებისა და სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის შემოწმება;
 • ბანკის საპროცენტო და არასაპროცენტო შემოსავლების ანალიზი. 

  ხანგრძლივობა:  სულ: 3 კვირა. ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა ( 30 საათი ) 
   
  1.2.  პრაქტიკული საბანკო ოპერაციები(ბანკის საოპერაციო დღე ALTA Software-ს პროგრამულ ბაზაზე);
 • ბანკის კლიენტების (ფიზიკური და იურიდიული პირები) დამატება;
 • ბანკის არაკლიენტთა ცნობარში მონაცემების დამატება და მისი მნიშვნელობა;
 • საბანკო ანგარიშების სახეები და მათი გახსნის პირობები;
 • ანგარიშზე ჩარიცხული და ანგარიშიდან  ჩამოწერილი თანხების გატარებები;
 • საანაბრე ანგარიშები სახეები, საანაბრე პროდუქტის შექმნა;
 • სალაროს ოპერაციები:    შემოსავლის  და  გასავლის ორდერები; მემორიალური ორდერები;
 •  ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა; კონვერტაციები სალაროში;    
 • ·საგადახდო დავალება;
 • საჩეკო ოპერაციები, მათი გატარება და საჩეკო წიგნაკების გამოწერა;
 • პლასტიკური ბარათების სახეები და მათი დამატების წესები:  

         1.3.  საბანკო დაწესებულებებში ტესტირების პრინციპები;

 • გასაუბრების პრინციპები; უნარ-ჩვევების ფსიქოლოგიური ტესტები;
 • კომუნიკაბელობის, გადაწყვეტილების მიღების და ახალი ინიციატივების წარმოჩენის ფსიქო-ტესტები;
 • მარტივი და რთული პროცენტი, ანუიტეტის გამოთვლა;
 • რეზიუმეების (CV) შედგენა;  მოტივაციის წერილის შედგენა, პროდუქტების პრეზენტაციები და ქეისები.

სტაჟირების ხანგრძლივობა:   2 კვირა, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა ;

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე: 5 99 10 32 44

08.03.2014 19:02

უკან დაბრუნება | ამობეჭდვა
აგრეთვე წაიკითხეთ
NEW! საოფისე პროგრამების კურსი
11.09.2014 14:30
მოკლე საბანკო ეკონომიკური ელექტრონული ლექსიკონი
11.03.2014 20:14
NEW! ბანკირთა მომზადების საზაფხულო პროგრამა
08.03.2014 19:02
NEW! ბანკი უნივერსალური მოლარე-ოპერატორის კურსი
07.03.2014 15:17
NEW! საკრედიტო ოფიცრის კურსი
06.03.2014 16:45
NEW! ეროვნული და უცხოური ვალუტის დამცავი ნიშნების სწავლება
05.03.2014 17:48
NEW! ტრენინგი საცალო დაკრედიტების მენჯმენტში
03.03.2014 20:40
NEWS! საბანკო ეთიკა, მართვა და პროდუქტები
03.03.2014 14:38
NEW! საკრედიტო რისკების მართვის, სესხების ინდივიდუალური და პორთფელური ანალიზი
02.03.2014 14:01
NEW! ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი + საწარმოო პრაქტიკა
27.07.2012 15:17
User
Password
   

 

 

 გიორგი ცუცქირიძე: მორატორიუმი არ ეკონომიკურად და არც სამართლებრივად გამართლებული არ არის

გიორგი ცუცქირიძე: ჩვენ უნდა გვქონდეს ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიული ხედვა

 
 
 
 
 


  
 
  
 

საქართველოს ბანკის ახალი თაობის საბანკო პროგრამა
11.05.2012 12:37

 პირველად საქართველოში მობილბანკი iPhone და iPod touch-სთვის

თიბისი ბანკის ახალი პროდუქტი iC@rd!
21.10.2011 14:33

 მათთვის, ვინც ხშირად სარგებლობს ინტერნეტ-შოპინგით, სჭირდება მაქსიმალურად მოქნილი, დაცული და იაფი პლასტიკური ბარათი, თიბისი ბანკმა შექმნა სპეციალური პროდუქტი - iC@rd!

“საბანკო მომსახურებას ერთ წერტილში”
20.07.2011 14:42

 პროკრედიტ ბანკი კლიენტებს ყველა თავის ფილიალსა და სერვის ცენტრში ახალ მომსახურებას “საბანკო მომსახურება ერთ წერტილში” სთავაზობს.

სესხების საგაზაფხულო კოლექცია “საქართველოს ბანკში”
12.03.2011 13:58

აღნიშნული შეთავაზების ფარგლებში, მომხმარებელი “ საქართველოს ბანკი სგან” სხვადასხვა ტიპის სესხზე, რამდენიმე სპეციალურ პირობას მიიღებს.

რესპუბლიკას” ახალი დირექტორი ბანკის საბაზრო წილის გაზრდას შეეცდება
18.12.2010 12:36

ბანკ “რესპუბლიკას” ახალი გენერალური დირექტორის მთავარი მიზანი ბანკის საბაზრო წილის გაზრდაა, იუწყება რადიო კომერსანტი. 

თიბისი ბანკის 0%-იანი სწრაფი განვადების აქცია
18.12.2010 12:32

თიბისი ბანკმა ჰიპერმარკეტ გუდვილში 0%-იანი სწრაფი განვადების აქცია დაიწყო. თიბისი ბანკის ინფორმაციით, აქცია 2011 წლის 15 იანვრამდე  გაგრძელდება

„ზირაათ ბანკი“ ქართულ ბაზარზე გააქტიურებას იწყებს
14.09.2010 13:36

„ზირაათ ბანკს“ ახალი წლიდან ახალი ფილიალი ბათუმშიც ექნება.

ახალი სტუდენტური სესხი ბანკ `რესპუბლიკისა” და `კავკასიის უნივერსიტეტისაგან”
02.08.2010 17:10

ბანკი "რესპუბლიკა" "კავკასიის უნივერსიტეტის" სტუდენტებს სთავაზობს სესხს შეღავათიანი პირობებით საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დასაფინანსებლად.

თი ბი სი ბანკი“ ავტოგანვადებას კიდევ ერთ კომპანიასთან ერთად იწყებს
24.06.2010 19:33

„თიბისი ბანკი“ პარტნიორი ავტოკომპანიების ქსელს აფართოვებს.

ვითიბი ბანკის საქველმოქმედო აქცია
28.05.2010 18:01

26 მაისს დაგეგმილ დავით ყიფიანის თასის ფინალურ მატჩთან დაკავშირებით ვითიბი ბანკმა დიღმის ბავშვთა სახლისთვის საქველმოქმედო აქცია ჩაატარა.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> >>>